Privacy Statement

Privacy-statement

 

De Hasseltse Hondenschool vzw, Diepenbekervoetweg 45 te Hasselt, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
De Hasseltse Hondenschool vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Hasseltse Hondenschool vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Hasseltse Hondenschool vzw
Diepenbekerweg 45
3500 Hasselt
Ondernemingsnummer: 0462.664.264
RPR Hasselt
info@hondenschool.be
www.hondenschool.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door de Hasseltse Hondenschool vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, bewaren en verwerken :

  1. Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email
  2. Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
  3. Rijksregisternummer
  4. Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
  5. Gegevens van uw hond(en) : naam, ras, geslacht, geboortedatum, stamboeknaam, chipnummer

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Gegevensverwerkers

De persoonsgegevens kunnen binnen de Hasseltse Hondenschool vzw worden verwerkt door de leden van de Raad van Bestuur evenals door de verantwoordelijken van de afzonderlijke sportdisciplines.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
1. het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
2. het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
3. het bekomen van subsidies van hogere en lokale overheden;
4. het in regel stellen met de overkoepelende organen in de hondensport, de KKUSH,  de VdA en het Secretariaat van de Secties.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens te verstrekken.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
De Hasseltse Hondenschool vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

De gegevens zullen niet langer dan vijf jaar worden bewaard.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy-statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.hondenschool.be of emailadres info@hondenschool.be. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacy-statement

De Hasseltse Hondenschool vzw kan zijn privacy-statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we dan een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van ons privacy-statement zullen dan in ons archief worden opgeslagen.